Har hver fjerde ung været til lægen med stress?

Forleden kunne man i flere danske medier læse, at mere end hver fjerde ung har opsøgt læge eller været sygemeldt på grund af stress. Et skræmmende “resultat”, som hurtigt affødte kommentarer fra flere folketingspolitikere om behov for politisk handling. Og ja, der kan godt være brug for politisk handling. Men grundlaget for politisk handling skal være solidt og velunderbygget. Var det tilfældet her?

Baggrunden var en ny rapport fra Ungetrivselsrådet, som har indsamlet svar fra 1870 unge i alderen 15-30 år. Umiddelbart lyder det jo ret solidt. Så hvad er problemet egentlig? Repræsentativitet. Eller rettere: Mangel på samme.

De 1870 indsamlede svar er ikke repræsentative for den danske ungdom. Der er nemlig en markant overvægt i undersøgelsen af unge kvinder, unge fra Hovedstaden og Syddanmark og unge på ungdomsuddannelser. Konsekvensen af skævheden er, at undersøgelsen risikerer at give et fortegnet billede af “unge med stress”. Flere medier opdagede heldigvis problemet og har skrevet om det, fx TjekDet.

Okay, så undersøgelsen er ikke repræsentativ. Derfor kan den vel godt påpege eksistensen af et problem? Ja. Bare ikke på nogen måde præcist. Det skylder man at fortælle læseren. Og tage konsekvensen af. Ved ikke at generalisere. Og ved ikke at foregive, at man kan sige noget præcist om problemets omfang. Ansvaret ligger hos journalisten.

Men ligger ansvaret da ikke også hos andre? Jo, Ungetrivselsrådet kunne godt skrive (lidt) tydeligere i deres pressemeddelelse, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Og politikere kunne godt lave et minimum af research, før de tweeter om behov for politisk handling. Men vi ved godt, at det ikke altid sker. Vi kommenterer og deler, før vi tjekker. Så meget desto større er behovet for, at journalisten forholder sig kildekritisk.

Fra metodehjørnet: Hvad så med den statistiske usikkerhed, tænker du måske? Har jeg glemt den? Det er vel netop til sådan en undersøgelse, at man kan bruge usikkerhedsberegnerne her på dette site? Nej! Beregnerne må kun bruges til resultater fra undersøgelser, som er repræsentative. Man beregner kun statistisk usikkerhed på repræsentative undersøgelser. Så det er slet ikke aktuelt med Ungetrivselsrådets undersøgelse. Også derfor er det afgørende, at journalister er i stand til at afgøre, om en undersøgelse er repræsentativ eller ej.

Journalister generaliserer for hurtigt

“Flere piger elsker at game i fritiden”. “Børn er bange for at fejle i skolen”. “Kvinder frygter indbrud om natten”. Kan du få øje på fællesnævneren?

Journalister er (for) hurtige til at generalisere på baggrund af undersøgelser, viser ny forskning. Det kan føre til urigtige påstande.

Bladrer du igennem en avis, kan du næsten være 100 procent sikker på at møde ordene ’Ny undersøgelse viser, at …’ eller en ’En rundspørge peger på …’. Det viser min egen nye undersøgelse af ti tilfældigt valgte dages indhold i landsdækkende danske dagblade.

På de ti dage møder læserne cirka 200 unikke artikler, som alle bruger en undersøgelse, rapport eller meningsmåling som belæg for påstande. Den helt centrale metode, der anvendes, er spørgeskemaundersøgelser. 120 gange præsenteres vi for en spørgeskemaundersøgelse. Og hvad kan vi så bruge dem til? Journalisterne bruger dem til at generalisere.

Det har jeg skrevet et indlæg om, som du kan læse i sin fulde længde i MediaJournal. Det er også bragt i Politiken d. 23. februar.

Gør kage på jobbet dig fed?

Det kunne man forleden læse i B.T., som også kunne fortælle, at 41 procent ønsker færre kager på arbejdspladsen. For en kageglad mand som mig lød det umiskendeligt som en tvivlsom historie. Kunne det virkelig passe? Gad vide hvad belægget mon var for de påstande?

Andre undrede sig også. Mandag Morgens TjekDet-redaktion bad mig (og andre metodenørder) kigge nærmere på undersøgelsen og artiklen. Resultatet kan du læse her.

Det er muligt, at man kan blive fed af kage på jobbet. Og det er muligt, at fire ud af ti danskere ønsker færre kager på arbejdspladsen. Men ingen af delene er dokumenteret i B.T.s artikel eller i undersøgelsen bag. Metodehints: #repræsentativitet; #spørgeteknik; #kausalitet; #sammenhæng mellem rubrik og undersøgelse;

TjekDet – selv.

Er klimapolitik danskernes foretrukne valgtema?

Klimapolitik er danskernes foretrukne valgtema. Forleden kunne man læse denne opsigtsvækkende nyhed hos den grønne tænketank Concito. Dagen forinden havde Berlingske imidlertid fortalt, at flygtninge- og indvandrerpolitikken ifølge danskerne er det vigtigste politikområde for en kommende regering. Flere medier undrede sig behørigt over de strittende budskaber. DR’s Detektor tog fat i undersøgelserne og skrev en glimrende artikel om metodeproblemerne ved Concitos undersøgelse, men kom ikke hele vejen rundt. Her er den lidt længere – og lidt mere nørdede – version.

Priming
Concitos undersøgelse bygger på en survey med 27 spørgsmål, som alle handler om klimaforandringer, grøn omstilling, drivhusgasser og klimaudfordringen. Efter de første 26 spørgsmål kommer så spørgsmålet om valgtemaer: “Hvilke af følgende temaer mener du, er vigtigst at få prioriteret i valgdebatten forud for det kommende folketingsvalg?” De 1076 respondenters svar fordelte sig således:

klimabarometer_valg

Problemet er, at respondenterne primes pga. måden, spørgeskemaet er bygget op. Priming kan defineres som “an implicit memory effect in which exposure to a stimulus influences a response to a later stimulus”. Altså en implicit hukommelseseffekt, hvor personen udsættes for et stimuli (her 26 klimaspørgsmål), hvilket påvirker personens svar på et senere stimuli (her spørgsmål 27 om valgtemaer), uden at personen selv er opmærksom på det. Det er derfor velegnet til manipulation og børnelærdom inden for marketing og salg. Det er bestemt ikke sikkert, at Concito gør det med intention om at manipulere resultatet. Men i praksis er det det, der sker. Der etableres en underliggende præmis om, at klimaområdet er vigtigt. En situationsbias. Er Berlingskes undersøgelse så et hak bedre? Ja, det er den faktisk. For den indeholder ikke 26 forudgående stimuli-spørgsmål. De spørger direkte ind til “de vigtigste politikområder” og får denne svarfordeling:

Berlingskes undersøgelse

Repræsentative svarpersoner
Når man undersøger danskernes foretrukne valgtemaer, skal det gøres med repræsentative udsnit (stikprøver) af den voksne danske befolkning. Begge undersøgelser er gennemført af anerkendte analysebureauer (Analyse Danmark og Kantar Gallup), som normalt gør en dyd ud af at fortælle, at svarpersonerne er repræsentativt udvalgte vælgere. Det hviler på en underliggende forudsætning om, at de udvalgte personer faktisk svarer. Er der frafald, kan det være med til at skævvride undersøgelsen og gøre den ikke-repræsentativ. Hvis det sker, er der problemer med den eksterne validitet. Frafald kan opstå undervejs i en undersøgelse. Der er risiko for, at svarpersonen giver op, hvis der er mange spørgsmål; hvis spørgsmålene virker uvedkommende; hvis man er uenig i præmissen for undersøgelsen. I en undersøgelse med 27 spørgsmål om klima er der risiko for, at svarpersoner giver op, hvis de ikke interesserer sig for klimaet og ikke mener, at det er et vigtigt politisk tema. Det kan potentielt skævvride undersøgelsens resultater. Det oplyses, at der undervejs i undersøgelsen sker et frafald på 8 procent. Vi ved ikke, om nogle af dem falder fra på grund af manglende interesse for emnet. Men risikoen er til stede.

Hvad betyder “foretrukne” og “vigtigst”?
Berlingske præsenterer med egne ord politikområder, som er “vigtigst for danskerne”. Concito taler om “danskernes foretrukne valgtema”. Men hvordan kommer man rent metodisk frem til “foretrukne” og “vigtigst”?

For det første opstiller man to forskellige lister med politikområder. Concito udvælger 17 valgtemaer, mens Berlingske udvælger 13 politiske områder. Det er svært på den baggrund at tale om objektive eller direkte sammenlignelige målinger af, hvad danskerne foretrækker. Der er (naturligvis) allerede på forhånd truffet nogle valg for svarpersonerne. Disse valg er præmisser og er forskellige for de to undersøgelser.

For det andet giver man ikke svarpersonerne det samme antal krydser at sætte. Concito lader svarpersonerne sætte fem krydser, mens Berlingske lader sine svarpersoner sætte tre krydser. Er det nu vigtigt? Ja! Det kan faktisk være helt afgørende for undersøgelsens resultat.

Lad mig illustrere pointen med to fiktive holdningsfordelinger, jeg har opfundet til lejligheden:

klimapolitik fiktiv grafik

Indvandrerpolitik fiktiv grafik

Tag et godt kig på de to fordelinger. Har du gættet pointen?

Hvis vi vælger Concitos model med fem krydser (hver person sætter kryds for de fem områder, som har højest prioritet), så vil 48% pege på klimapolitik. Og 48% vil pege på flygtninge- og indvandrerpolitik. Ergo har vores undersøgelse nu vist, at befolkningen peger på de to områder som lige vigtige.

Hvis vi derimod vælger Berlingskes model med tre krydser, så vil 28% pege på klimapolitik. Mens 39% vil pege på flygtninge- og indvandrerpolitik. Ergo har vores undersøgelse nu vist, at befolkningen klart peger på flygtninge- og indvandrerpolitik som vigtigst.

Jamen det var jo den samme undersøgelse med de samme spørgsmål og de samme svarpersoner? Nemlig. Vi vælger bare at kigge på to forskellige udsnit af disse personers politiske præferencer. Og det gør en verden til forskel. Ja, det giver faktisk to radikalt forskellige nyhedshistorier. Og hvad værre er: Vi kan ikke på forhånd entydigt sige, om det er mest korrekt at lade svarpersonerne sætte 1, 2, 3 eller 5 krydser. Men vi kan i det mindste være opmærksomme på problemstillingen.

Som sagt er fordelingerne fiktive. Vi ved ikke, hvordan det havde set ud, hvis Concito havde begrænset sig til tre krydser. Eller hvis Berlingske havde tilladt fem. Men “danskernes foretrukne temaer” og “de vigtigste politikområder” havde formentlig set anderledes ud.

 

Hvis bare det er signifikant …

Danske journalister forholder sig efterhånden hyppigt og kvalificeret til statistisk signifikans og usikkerhed – i meningsmålingsjournalistik: ”… en tilbagegang der lige akkurat er større end den statistiske usikkerhed og derfor er signifikant”. Og “ingen af de to blokke fører dog signifikant … Dødt løb, hvis man tager den statistiske usikkerhed i betragtning“.

Glædeligt – men er det sandt, hvis det er signifikant?

Ikke nødvendigvis, og det ved danske journalister da også godt: “Målingen står indtil videre alene, og derfor skal man være varsom med konklusionerne, men hvis billedet bekræftes af andre meningsmålinger …“.

Klog betragtning. Den kan journalister roligt overføre på forskningsresultater generelt.

Røde kort til sorte spillere
Data kan analyseres statistisk på mange forskellige måder! Forskere skal med andre ord træffe nogle metodevalg, som er styrende for deres statistiske analyser og i sidste ende for de resultater, de offentliggør. Disse valg er i høj grad subjektive, hvor velbegrundede og velargumenterede de end måtte fremstå – og leder til forskellige resultater. Ralph Silberzahn (IESE Business School, Barcelona) og Eric Luis Uhlmann (Insead, Singapore) besluttede at lave et eksperiment, hvor de ville teste, hvordan forskere i praksis træffer forskellige metodevalg, og hvordan det påvirker deres resultater.

29 forskerteams fra hele verden blev stillet samme forskningsspørgsmål: Giver fodbolddommere flere røde kort til sorte spillere end til hvide? De 29 teams, som alle bestod af fagstatistikere, fik det samme datasæt til rådighed og frie hænder til at foretage analysen. Data bestod af samtlige spillere i den bedste række i Spanien, England, Tyskland og Frankrig i sæsonen 2012-2013 og disse spilleres interaktioner med dommere i hele deres professionelle karriere, herunder hvilke røde kort de måtte have fået af hvilke dommere. Alle spillere blev desuden på forhånd kodet efter hudfarve, plads på holdet og en række andre ting.

Forskerens subjektive valg
Denne analyse er vel ret ligetil? Ikke i praksis – viste det sig. 20 forskerteams konkluderede, at hudfarve havde en statistisk signifikant effekt på antallet af rødt kort, altså at sorte spillere får flest røde kort. 9 teams konkluderede, at der ikke var en signifikant sammenhæng. Hvordan kunne det falde så forskelligt ud? Det skyldes, at de 29 teams foretog en række forskellige metodevalg, som ikke er entydigt rigtige eller forkerte – særligt på to områder: 1) De anvendte modeller, som bygger på forskellige statistiske fordelinger; 2) De valgte at kontrollere for forskellige faktorer, fx om den enkelte spiller er forsvarsspiller eller angrebsspiller.

Nu er det sjældent, at journalister præsenteres for 29 simultane analyser baseret på samme forskningsspørgsmål, men mindre kan også gøre det. Eksperimentet viser med al ønskelig tydelighed, at man skal være varsom med at konkludere på en enkeltstående statistisk analyse – selv om den måtte fortælle, at en sammenhæng er signifikant. Eller ikke-signifikant. Mere generelt – og almindeligt – er god, valid forskning blandt andet kendetegnet ved, at andre forskere kan gentage forsøget eller analysen og nå frem til nogenlunde samme resultat, men som bl.a. Jens Ramskov fint har beskrevet i en artikel om samme emne, så viser gentagelseseksperimenter, at overraskende mange forskningsresultater ikke lader sig reproducere.

En svær, men vigtig journalistisk opgave
Det er altså en forbandet god ide altid at spørge, om resultatet står alene eller kan bekræftes af andre lignende forskningsresultater, når man præsenteres for ny forskning.
Det kræver fagekspertise hos den enkelte journalist. Mange danske journalister er eksperter i meningsmålinger og kan på et øjeblik vurdere, om en ny måling ser ”underlig” ud; om der er tale om et ekstremt resultat. Vanskeligere er opgaven, når det gælder alle mulige andre undersøgelser, som (måske?) skal formidles. Men man bør tjekke, om resultaterne understøttes af anden anerkendt forskning. Og forholde sig til metodevalgene. En nylig undersøgelse af forskningsbaseret dækning af udsatte børn og unge, som jeg selv var med til at lave, konkluderer, at forskere på dette fagområde generelt efterlyser større kritisk sans og forståelse af forskningsmetoder og -paradigmer hos journalisterne. Det er vanskeligt, men ikke desto mindre en vigtig journalistisk opgave. Det er ikke nødvendigvis sandt, blot fordi resultatet er ”statistisk signifikant”.

Fup, fejl og fordrejninger

Vil du gerne være din egen detektor? Eller bare blive bedre til at gennemskue tal, fakta og statistik i medierne? Så kan jeg kraftigt anbefale, at du investerer i netop udkomne “Fup, fejl og fordrejninger. Bliv din egen detektor”.

Indrømmet, jeg er ikke en helt uhildet betragter. Jeg er begejstret over, at vi i Danmark har et program som Detektor, og jeg har indimellem selv medvirket i udsendelserne.

9788702164763

Med det sagt, så er det en særdeles oplysende, velskrevet, mundret og eksempelrig bog, Thomas Buch-Andersen og Mads Bøgh Johansen er barslet med. Bogen er inddelt i 11 tematiske kapitler, og det er faktisk bogens helt åbenlyse styrke. Temaerne giver dig hurtigt et overblik over, hvilke typiske fejl og fordrejninger man som mediebruger (eller journalist, politiker, kommunikatør etc.) skal være særligt opmærksom på – tested by reality. Hvis jeg skal fremhæve enkelte temaer, så må det blive “om cherry-picking” – altså når man ved selektiv brug af tal tegner et forkert billede af helheden, “om årsagssammenhænge”, som ofte er nogle helt andre, “om sammenligninger”, som kræver sammenlignelige størrelser, og “om inflation”, som ofte “glemmes”, når priserne igen-igen er rekordhøje. Der er også et udmærket kapitel om meningsmålinger og spørgeskemabaserede undersøgelser, men det bliver dog mest til en indledende introduktion til de typiske validitetsproblemer.

Alle kapitler er krydret med Detektors egne eksempler, og de er både lærerige og underholdende. Bogen indeholder desuden en række korte bidrag fra politikere, erhvervs- og mediefolk, som selv har været en tur i Detektormøllen. Der er – som det nok fremgår – ikke tale om en lærebog. Du lærer ikke, hvordan du finder supplerende tal hos Danmarks Statistik, hvordan du tester for spuriøse sammenhænge, hvordan du korrigerer fra løbende til faste priser, eller hvordan du beregner statistisk usikkerhed ved meningsmålinger. Hvis du skal “kunne selv”, kræver det naturligvis mere end at læse denne bog.

Men med bogen under huden har du alle muligheder for at blive en mere kritisk og vågen medieforbruger. Så læs den. Også – og ikke mindst! – hvis du er journaliststuderende.

 

SMS-afstemning vandt over Facebook

Vinderen af det grønlandske valg var helt klart Siumut og ifølge iagttagere måske især partiets formand Aleqa Hammond. Tilstrømningen til Siumut var allerede tydelig i en måling, som den grønlandske avis Sermitsiaq.AG foretog på avisens Facebook-side frem til fire dage forud for valget – en måling, som vi udsatte for kritik i et indlæg her på sitet.

Kritikken holder vi fast ved. Vi er ikke overbeviste om, at deltagerne i tilkendegivelsen på Facebook var repræsentative for alle vælgere, og samlet set ramte denne måling da også langt forbi skiven, hvis man ser på, hvor mange af målingens svarpersoner der skal flytte deres stemme for at ”ramme” valgets resultat. Fejlprocenten var på 8,9 procentpoint, hvilket er langt fra præcisionen i de sidste meningsmålinger forud for de seneste valg i Danmark. I september sidste år var fejlprocenten i Gallups måling dagen før valget den 15. september på 2,4 procentpoint, mens Rambøll, der fejlede mest, ramte 4,4 procentpoint ved siden af.

Grønlands Radio, KNR, var med en fejlprocent på 4,6 procentpoint tættere på i en lige så uvidenskabelig måling lørdag eftermiddag forud for valget sidste tirsdag. Det var en meningsmåling pr. sms i forbindelse med den sidste tv-transmitterede valgdebat. ”1.817 unikke mobiltelefoner deltog i målingen. Det svarer til 4,5 procent af alle stemmeberettigede”, skriver KNR.

Med til billedet hører, at en videnskabelig måling foretaget telefonisk blandt 800 tilfældigt udvalgte vælgere ramte endnu mere ved siden af end de to nævnte. Den blev afsluttet 10 dage før valget, hvilket ifølge firmaet bag målingen, HS Analyse, kan være en del af forklaringen.

“Vi kunne klart se, at Siumut ville få en stor fremgang, mens IA var på vej tilbage. Og så var der 25 procent, der ikke havde besluttet sig, hvoraf mere end halvdelen havde stemt på IA ved seneste valg. En overvejende del af denne gruppe har i den sidste uge af valgkampen besluttet at følge strømmen og stemt på Siumut, hvorved partiets fremgang blev understreget,” skriver Henrik Skydsbjerg, HS Analyse i en mail.

Han fortæller, at noget af det samme skete ved valget i Grønland i 2009. Dengang var det bare IA, “der stormede frem og først fik tilslutning fra den sidste gruppe af vælgere så tæt på valget, at vi ikke nåede at registrere det.”

Meget tyder på, at Aleqa Hammond og Siumut denne gang høstede mange vælgere i valgkampens slutspurt, men meningsmålingens natur er, at vi ikke kan sige noget præcist om, hvilke skævheder der skyldes den almindelige statistiske usikkerhed, og hvilke der skyldes vælgernes bevægelser, efter at målingen er foretaget.

HS Analyse
afsl. 2.3.

Facebook
afsl. 8.3.

SMS
9.3.
Valget
12.03
Siumut 38,2 35,8 45,2 42,8
Inuit Ataqatigiit 41,4 39,2 32,3 34,4
Demokraterne 8,9 10,2 7,9 6,2
Atassut 6,0 6,9 6,3 8,1
Partii Inuit 4,7 7,0 7,4 6,4
Kattusseqatigiit Partiiat 0,8 0,9 0,9 1,1
Fejlprocent
9,2 8,9 4,6
Antal svar

800

1.927 1.817  30.136

Grønlandske Facebook-brugere strømmer til Siumut

En stikprøve på næsten 2.000 vælgere er ganske mange. Ikke mindst i Grønland, hvor 40.000 indbyggere kan stemme til valget på tirsdag. Det er den grønlandske avis Sermitsiaq.AG, der har fået så mange svar i en meningsmåling på avisens Facebook-side.

Men partiet Siumut, der står til en stor fremgang, skal nok ikke glæde sig for tidligt, for stikprøven kan vise sig at ramme ret meget ved siden af. Ud over den almindelige statistiske usikkerhed er det nemlig langt fra sikkert, at de 1.927 deltagere i meningsmålingen er repræsentative for de grønlandske vælgere. Der kan for eksempel stilles følgende spørgsmål til en eventuel skævhed:

  • Er det kun stemmeberettigede, der har deltaget i afstemningen på Facebook?
  • Er profilen for de grønlandske Facebook-brugere skæv i forhold til partivalg?
  • Er der en skævhed i forhold til, hvem der klikker ind på Sermitsiaq.AG’s Facebook-side?
  • Er især partiet Siumut bare god til at mobilisere sine tilhængere i forbindelse med den slags afstemninger – måske ud fra den betragtning, at medvind kan give ny gejst og yderligere opbakning?

Vi ved det ikke. Men vi ved, at det på andre tidspunkter i historien er gået galt med en meningsmåling, hvor man ikke har sikret sig, at stikprøven var udtaget simpelt og tilfældigt og dermed var repræsentativ for hele befolkningen. Det klassiske eksempel er fra kort før det amerikanske præsidentvalg i 1936, hvor den republikanske guvernør Landon stod til at vinde klart, men alligevel blev Franklin D. Roosevelt genvalgt med en historisk stor valgsejr.

Stikprøven ved meningsmålingen viste sig at være endog meget skæv, fordi den blandt andet kun omfattede forholdsvis velhavende amerikanere med et telefonapparat i huset.

Forud for det seneste Folketingsvalg foretog ekstrabladet.dk en måling, som ramte helt ved siden af landsresultatet samme dag. Dagen efter måtte avisen da også indrømme, at 84.608 ekstrabladet.dk-læsere godt kan tage fejl, selv om der var tale om landets største meningsmåling.

I forbindelse med det grønlandske valg har KNR, “Grønlands Radio”, i dag offentliggjort sin egen undersøgelse foretaget som en sms-afstemning a la X-Factor. “1.817 unikke mobiltelefoner”, 4,5 pct. af alle stemmeberettigede, deltog, og deres svar viser et noget andet resultat end Facebook-afstemningen hos Sermitsiaq.AG og omtales som en “chokmåling”. I forbindelse med den kan der imidlertid sættes mindst lige så store spørgsmålstegn ved deltagernes repræsentativitet.

Til både Sermitsiaq.AG’s og KNR’s ære skal nævnes, at de begge anfører, at der ikke er tale om videnskabelige, repræsentative undersøgelser. Hvad grønlænderne stemmer, ved vi på tirsdag.

Aftenpostens kildekritik halter

Single Kvinner vil beholde boligen for seg selv. Halvparten av norske, single kvinner ønsker ikke at en fremtidig partner skal flytte inn hos dem.

Historien kunne i går læses hos Aftenposten – Norges største avis målt på oplag og traditionelt regnet for en seriøs avis. God historie. Overraskende pointe. Og måske uden hold i virkeligheden.

John Bones, journalist på konkurrerende VG, rejser en berettiget og saglig kritik af historiens manglende belæg.

Kilden til historien er en undersøgelse gennemført af datingtjenesten Match.com blandt 1300 af deres medlemmer (singler). Ikke med ét ord problematiserer Aftenposten brugen af denne kilde. Ingen forbehold. Ingen kildekritik.

Men det er altså for useriøst at generalisere fra 1300 brugere af et datingsite til norske single kvinner som sådan. Som om brugere af et datingsite pr definition er repræsentative for en hel nations singler. Eller som om repræsentativitet ikke for alvor betyder noget. Det gør det. Skulle man have glemt det, hjælper Ekstra Bladets meningsmåling fra efteråret på hukommelsen:

Det er til gengæld befriende at høre en journalist slå ned på Aftenpostens praksis.

Med John Bones egne ord:

Utvalget er dermed ikke representativt for norske kvinner. Aftenposten har ikke beskrevet metodebruken ytterligere, men det er grunn til å anta at svarene er gitt ved selvseleksjon. Enda verre!

I forrige uke gjorde Aftenposten den samme tabben, da avisen mente å kunne fastslå at halvparten av norske foreldre vil fjerne leksene. Undersøkelsen var utført ved selvseleksjon og var følgelig ikke representativ for norske foreldre.

Kan ikke vi som jobber i mediene gjøre det til en felles oppgave å forsikre oss om at undersøkelser vi presenterer faktisk er korrekte? Kildekritikken bør være den samme, uansett hva slags kilder vi bruker.

Man kan kun give manden ret.